تلفن ثایت:36296127
تلفن همراه مدیر:09131548790
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0411724198
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:یزد میدان مسکن خ مقداد بلوار خاتم


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات