تلفن ثایت:36282047
تلفن همراه مدیر:09131532107
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0007084977
سال دریافت مجوز:1396
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:یزد خ مسکن روبروی داروخانه


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات