تلفن ثایت:38255337
تلفن همراه مدیر:09133530135
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0466137451
سال دریافت مجوز:1396
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:مسکن خ صحراکوچه 28


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات