تلفن ثایت:36238771
تلفن همراه مدیر:09133528594
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467372061
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:خ مسکن ک 3 شهیدان گلدان ساز


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات