تلفن ثایت:36285242
تلفن همراه مدیر:09131518268
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0466127707
سال دریافت مجوز:1396
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:مسکن خ12 متری مسکن کوچه اول زکریای رازی


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات