تلفن ثایت:36231448
تلفن همراه مدیر:09121789060
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0466533487
سال دریافت مجوز:1397
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:یزد میدان مسکن خ مسکن


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات