تلفن ثایت:00000
تلفن همراه مدیر:09132562545
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467053942
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:یزد خ مسکن خ صحرا نبش کوچه 34 صحرا


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات