تلفن ثایت:36294670
تلفن همراه مدیر:09131595532
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0348429478
سال دریافت مجوز:1397
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:یزدمیدان مسکن


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات