تلفن ثایت:36287840
تلفن همراه مدیر:09137245277
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467300449
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:یزد خ مسکن


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات