تلفن ثایت:38271042
تلفن همراه مدیر:09122077602
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0
سال دریافت مجوز:
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:یزدصفائیه بلوار منتظر فرج روبروی سوپر سینا


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقاداتمدیریت: ابوالفضل حمزه اینزدیکترین مشاورین املاک