تلفن ثایت:36293080
تلفن همراه مدیر:09131519720
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0184728811
سال دریافت مجوز:1392
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:یزد خ کاشانی جنب ک حافظ مجتمع امیر کبیر


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات